MU Việt SEASON 2.0 - SEASON 2 UNIQUE
SERVER RUSTIC
Không Ủy Thác - Không Reset Ủy Thác
ALPHA TEST 14H - 15/01/2017

OPEN BETA 14H - 19/01/2017-INFORMATION-

Website: 
https://ss2-muonline.com/
Forum: https://diendan.ss2-muonline.com/
Trang quản lý: 
https://id.ss2-muonline.com/
Cụm máy chủ: RUSTIC
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique 
Anti-Hack: UGK PROTECT