Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 10 2019 - Gamthuhn.vn Season 6.9


<div style="text-align:center"><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><img alt="" src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_96.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><span style="font-size:x-large"><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:arial">&nbsp;-GAMTHUHN.VN - SS6.9</span></strong></span></strong></strong></strong></span></span></span></span></span></strong><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><img alt="" src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_96.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></span></span></span><br /> <span style="color:#008000"><span style="font-size:x-large"><em><strong><strong>NEW SERVER</strong></strong></em></span></span><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><em><strong><strong><span style="font-size:xx-large"><span style="font-size:x-large"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333">&nbsp;-&nbsp;</span></span></span></span></strong></strong></em></span></span><span style="color:#0000ff"><em><strong><strong><span style="font-size:xx-large"><span style="font-size:x-large">H&Agrave; NỘI</span></span></strong></strong></em></span><br /> <br /> <strong><span style="color:#333333"><span style="color:#000000"><strong><span style="color:#0000ff"><span style="color:#333333"><strong><span style="color:#ff0000">CHƠI MI&Ecirc;̃N PHÍ *** FULL EVENT</span></strong></span></span></strong></span></span></strong><br /> <strong><span style="color:#333333"><span style="color:#000000"><strong><span style="color:#0000ff"><span style="color:#333333"><strong><strong>C&Agrave;Y CUỐC - KH&Oacute; CHƠI - NGUY&Ecirc;N THỦY</strong></strong></span></span></strong></span></span></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <strong><span style="color:#333333"><span style="font-family:Verdana"><img alt="" src="https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><img alt="" src="https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><img alt="" src="https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><img alt="" src="https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><img alt="" src="https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></span></span></strong><br /> <br /> <span style="font-size:x-large"><strong><em><strong><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:#000000"><span style="color:#333333"><span style="color:#000000"><strong><span style="color:#0000ff"><strong>.:: Alphatest:&nbsp;</strong></span></strong></span></span></span></strong></span></strong></em></strong></span><span style="color:#0000ff"><span style="font-size:xx-large"><strong>13H - 09/10/2019</strong></span></span><br /> <span style="font-size:x-large"><span style="color:#ff0000"><strong><em><strong><span style="font-family:arial"><strong><strong><strong><strong><strong>.:: Open Beta:&nbsp;</strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></em></strong></span></span><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:xx-large">13H - 12/10/2019</span></strong></span><br /> <br /> <em><strong><strong><span style="color:#333333">Trang chủ:&nbsp;</span></strong></strong></em><a href="http://gamethuhn.vn/">http://gamethuhn.vn/</a><br /> <em><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#333333">Diễn đ&agrave;n:&nbsp;</span></span></strong></strong></em><a href="http://forum.gamethuhn.vn/forum.php">http://forum.gamethuhn.vn/forum.php</a><br /> <em><strong><span style="color:#000000">T&agrave;i khoản</span><span style="color:#0000cd">:</span>&nbsp;</strong></em><a href="http://id.gamethuhn.vn/index.php#register">http://id.gamethuhn.vn/index.php#register</a><br /> <em><strong><strong><span style="color:#0000cd"><span style="color:#333333">Tải game:&nbsp;</span></span></strong></strong></em><a href="http://id.gamethuhn.vn/index.php#download">http://id.gamethuhn.vn/index.php#download</a><br /> <br /> <span style="color:#333333">​</span><br /> <br /> <img alt="" src="https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54798556_824793944548451_2041855721993142272_n.jpg?_nc_cat=100&amp;_nc_oc=AQnSSucalThx0Bg6ule-WRIfWFse2Ij13ETJkCTzqXzZQ8e_DvtFWUIJk_K_U9CgrPE&amp;_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&amp;oh=a0d3c009dff64ff8aaa188688a26dad5&amp;oe=5D050E6F" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></div> <p><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><strong><span style="color:#008000"><strong>Hỗ trợ trực tuyến: 24/24</strong></span><br /> <span style="color:#0000ff"><strong>Phi&ecirc;n Bản Game : Season 6.9 Custom.</strong></span><br /> <br /> <span style="color:#ff0000"><strong>Drop item : 5%</strong><br /> <strong>Drop exp : 100x ng&agrave;y thường (200x giờ v&agrave;ng v&agrave; cuối tuần)</strong></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <strong><span style="color:#0000ff"><strong>Anti Game:&nbsp;</strong></span><span style="color:#0000ff">LiveGuard Kết Hợp ICM<strong><strong>.</strong><br /> Cấu h&igrave;nh m&aacute;y chủ : CPU Intel&reg; Xeon&reg; Ivy Bridge-EP 6-Core Processor E5-2620, 2.0GHz, 15MB, LGA2011. RAM: 32GB ECC DDR3 . Băng th&ocirc;ng trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy - M&atilde; h&oacute;a m&aacute;y chủ</strong></span></strong></p> <div style="text-align:center"><br /> <br /> <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-family:arial">╰☆╮</span></span><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size:large"><span style="color:#000080">Phi&ecirc;n bản season 6.9 đ&atilde; được viết lại kịch bản h&acirc;́p d&acirc;̃n hơn</span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-family:arial">╰☆╮</span></span><span style="color:#000080"><span style="font-size:large">Hoàn toàn c&acirc;n bằng chủng t&ocirc;̣c v&ecirc;̀ damage, boss...</span></span><br /> <span style="color:#ff0000"><span style="font-family:arial">╰☆╮</span></span><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size:large"><span style="color:#000080">Song song l&agrave; cập nhập rất nhiều event</span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <br /> &nbsp; <div> <table cellspacing="0" class="cms_table_cms_table_cms_table_ cms_table_cms_table_cms_table_cms_table cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-size:inherit; margin-bottom:16px"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #836464; border-left:1px solid #836464; border-right:1px solid #836464; border-top:1px solid #836464"><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><span style="color:#ffffff">Th&ocirc;ng tin Season 6 Part 3 Premium</span></strong></strong></span></strong></strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> &nbsp;</div> <p><br /> <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="font-size:medium"><span style="color:#000000"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#4b0082"><strong><span style="font-family:Verdana">1.</span><strong>Hệ thống Antihack:</strong></strong></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <div style="text-align:center"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><em><img alt="" src="http://i.imgur.com/Rkt7X71.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></em></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="font-size:medium"><span style="color:#000000"><span style="color:#333333"><strong><span style="color:#4b0082">2. Hệ thống 10 S&eacute;t Item EX702 mới bao gồm s&eacute;t HUYẾT LONG RF:</span></strong></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><em><img alt="" src="http://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></em></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><br /> <br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#000000"><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:large"><span style="color:#333333"><span style="font-family:Verdana"><span style="color:#000000"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><strong><span style="color:#4b0082"><span style="font-size:medium">2. Hệ thống Reconnect: ( Chức năng hiện tại đang ho&agrave;n thiện&nbsp;</span>)</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> <br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><em><img alt="" src="http://i.imgur.com/2iQoHKm.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></em></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left">&nbsp;</div> <div style="text-align:left"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#000000"><span style="font-family:Arial"><strong><strong><span style="color:#4b0082"><span style="font-size:large"><span style="font-size:medium">3. Fix Bug Agi:</span></span></span></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img alt="" src="http://i.imgur.com/mhGU7B1.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong> <div style="text-align:left"><br /> <br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#000000"><span style="font-family:Arial"><strong><strong><span style="color:#4b0082"><span style="font-size:large">4.<span style="font-size:medium">&nbsp;Hiển Thị Damage v&agrave; HP Chỉ Số Thực:</span></span></span></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#000000"><span style="font-family:Arial"><em><img alt="" src="http://i.imgur.com/BkJLaKp.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></em></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><br /> <br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#000000"><span style="font-family:Arial"><strong><strong><span style="font-size:medium"><strong><span style="color:#4b0082">5. Hệ thống Danh Hiệu:</span></strong></span></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img alt="" src="http://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#4b0082"><span style="font-size:large"><span style="font-size:medium">6. Hệ thống Post Item:</span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img alt="" src="http://i.imgur.com/vFTUHM1.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family:Arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size:medium"><strong><span style="color:#4b0082">7. Hệ thống WINMODE:</span></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> <br /> &nbsp;</div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img alt="" src="http://i.imgur.com/M4RoyUy.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span><br /> <br /> <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000">LỐI CHƠI MỚI - TRAIN QU&Aacute;I ĐƯỢC ĐIỂM PC POINT</span><br /> <br /> <span style="color:#0000ff">Khi c&aacute;c bạn train tạp map Barack. Mỗi qu&aacute;i c&aacute;c bạn sẽ nhận được 1 điểm Pc Point d&ugrave;ng để mua ngọc, v&eacute; event, pet tại shop Pc Point. Vừa luyện level, vừa luyện master vừa c&oacute; tiền mua items =)) Qu&aacute; tuyệt</span><br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/Y5iIrFy.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/Tu0bDyH.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <br /> <strong><span style="color:#ff0000">Chức năng b&aacute;o Kundun bị ti&ecirc;u diệt to&agrave;n server</span><br /> <br /> <span style="color:#0000ff">Khi một team, Guild n&agrave;o đ&oacute; ti&ecirc;u diệt Kundun, hệ thống sẽ b&aacute;o to&agrave;n server để c&aacute;c team kh&aacute;c, Guild kh&aacute;c biết giờ hồi sinh.V&agrave; 12h sau dự l&agrave; sẽ khốc liệt lắm đ&acirc;y =))</span><br /> <br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/q0gHzW0.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <br /> <strong><span style="color:#ff0000">Event Dopple, Gaion, NightMare, Blood, Devil tăng exp v&agrave; drop gấp 3 lần.</span><br /> <br /> <span style="color:#008000">Khi c&aacute;c bạn tham gia c&aacute;c event n&agrave;y, ngo&agrave;i train level nhanh hơn b&ecirc;n ngo&agrave;i, c&aacute;c bạn c&ograve;n c&oacute; cơ hội nhặt được ngọc, items excellent với tỉ lệ cao gấp 3 lần b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span><br /> <br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/BHSib8f.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> <br /> <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large">Event Dopple thay đổi giao diện, map mới li&ecirc;n tục - TRẢI NGHIỆM MỚI LẠ HƠN | HẤP DẪN HƠN</span></span><br /> <br /> <span style="color:#008000">Nếu bạn th&iacute;ch th&aacute;m hiểm v&ugrave;ng đất mới lạ th&igrave; Map Event Dopple quả l&agrave; nơi l&yacute; tưởng. Map sẽ lu&ocirc;n phi&ecirc;n thay đổi 3 lần li&ecirc;n tục kh&ocirc;ng giới hạn.</span><br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/q9QTD7d.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/JrJku4v.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/97C03wp.png" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <br /> <strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large"><span style="font-size:x-large">Tăng combo ho&agrave;n hảo cho DK với lượng combo th&agrave;nh c&ocirc;ng rất cao</span></span></span><br /> <br /> <span style="color:#0000ff">Nếu bạn chơi DK m&agrave; combo miss, tạch qu&aacute; nhiều th&igrave; Mus6.net đ&atilde; hỗ trợ bạn rất rất nhiều. Cảm gi&aacute;c thật đ&atilde; khi v&ograve;ng xanh combo th&agrave;nh c&ocirc;ng li&ecirc;n tục xuất hiện =))</span><br /> <br /> <img alt="" src="https://i.imgur.com/mghJbfH.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large">Hệ thống Event phong ph&uacute;, độc đ&aacute;o - HỒI SINH EVENT DOPPLE + GAION + NIGHTMARE -th&aacute;p tinh luyện</span></span><br /> Tăng exp + drop item ho&agrave;n hảo, ngọc tại event</strong></strong><br /> <br /> <img alt="" src="https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/67318959_2132070463571030_1436061051727642624_n.jpg?_nc_cat=108&amp;_nc_oc=AQk-YPt3SznJ4MfAdX331oVn-rFRrzcYkxN0E1QEPY5ejLpxhyow3xPlAZe2nx_cqv21OiQQNm3LrVeY0U-ZIzqt&amp;_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&amp;oh=c5a582abcb0be18ecd5d0ff11a14bbb3&amp;oe=5DE88CF3" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><img alt="" src="https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/67208980_344278403157437_2058278886659063808_n.jpg?_nc_cat=102&amp;_nc_oc=AQlPt8J6cs28LIngE_e0OE-J8-SkbmYKRrlfLgZS5cXZ5bPuiFNygVnHD1JNQsZeUXiw5CaVscww6qu1-3o4ri4w&amp;_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&amp;oh=877d7ad5c7a230601a2acd4a5b946c13&amp;oe=5DE269E5" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></div> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><img alt="" src="https://i.ytimg.com/vi/-XR3uhrvll4/hqdefault.jpg" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong><br /> &nbsp; <div style="text-align:left"><br /> <strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large">Tự l&agrave;m nhiệm vụ 1-2-3 - đem lại cảm gi&aacute;c nguy&ecirc;n thuỷ xưa cũ</span></span></strong></strong></strong></strong><br /> <br /> <img alt="" src="https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/67275533_459231901583171_5256839738928660480_n.jpg?_nc_cat=103&amp;_nc_oc=AQmxnFA-jztqhwtDAhVtlly4AIxL_91B7n5rJH7yAGgIBWVM2KW4TiRVKnukv4PyUKk-yh57wGU4rXmt-1zEYujQ&amp;_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&amp;oh=eef71a05362ba8fd8ad72f8e705a2624&amp;oe=5DDC8F44" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /><br /> <img alt="" src="https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/67307266_358153198209246_2232578370451800064_n.jpg?_nc_cat=105&amp;_nc_oc=AQkPklyVM1CKMpEe5Sz3SrgH3TGjUCCQaXRmBsATYDqVkRHvC2cqLAyQbDzWofMfYRRs3bly_6STJZr613lk02Uq&amp;_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&amp;oh=36b09ee3c3ca8422bd84e0f8153473eb&amp;oe=5DDF77A4" style="border:0px; max-height:100%; max-width:100%" /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></div> &nbsp; <div style="text-align:left"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000">V&agrave; c&ograve;n nhiều hấp dẫn đang chờ c&aacute;c game thủ ở ph&iacute;a trước. H&atilde;y chuẩn bị tinh thần kh&aacute;m ph&aacute; nh&eacute;.</span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></div> </div> <p><br /> <strong><strong><strong><span style="color:#008000">C&aacute;c sự kiện mới lạ, li&ecirc;n tục v&agrave; hấp dẫn, quy m&ocirc; lớn được tổ chức theo th&aacute;ng, qu&yacute;<br /> <br /> Kết nối với game thủ qua hệ thống Fanpage, cập nhật th&ocirc;ng tin li&ecirc;n tục.</span></strong></strong></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <strong><strong><span style="color:#0000cd">Đẳng Cấp - Chuy&ecirc;n Nghiệp - Ổn Định - Vững Bền</span></strong></strong><br /> <br /> <br /> <strong><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ff0000">BQT<br /> XIN TH&Ocirc;NG B&Aacute;O!!!</span></strong></strong></strong></strong></strong></p>Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb