Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 10 2019 - Mu ViỆt Nam Season 6.9


<p>MuVn.Net open ng&agrave;y 8/10 9/10 10/10/2019, MU open ng&agrave;y h&ocirc;m nay 8/10 9/10 10/10, MU chuẩn bị open 8/10 9/10 10/10/2019, MU mới ra h&ocirc;m nay 8/10 9/10 10/10/2019, MU sắp ra mắt h&ocirc;m nay 8/10 9/10 10/10</p> <p><strong><a href="http://muvn.net/" rel="nofollow" target="_blank">Mu Việt Nam</a><br /> Ra mắt Thế Hệ Thứ II<br /> SERVER HO&Agrave;NG KIM<br /> NGUY&Ecirc;N BẢN WEBZEN - AUTO RESET - KEEP POINT</strong><br /> <a href="http://muvn.net/" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/MKZQEtT.jpg" title="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" /></a><br /> <strong>ALPHATEST : 14/09/2019<br /> OPEN BETA: 13H NG&Agrave;Y 17/09/2019</strong><br /> <strong>KH&Aacute;I QU&Aacute;T SERVER<br /> - Kh&ocirc;ng Webshop, chỉ c&oacute; cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a b&aacute;n Pet v&agrave; V&eacute; Event.<br /> - Kh&ocirc;ng Ủy Th&aacute;c &amp; Kh&ocirc;ng Reset Ủy Th&aacute;c<br /> - Fix c&aacute;c lỗi tồn đọng từ c&aacute;c Phi&ecirc;n bản trước.<br /> - C&acirc;n bằng Dame c&aacute;c Class.</strong><br /> <strong><a href="http://muvn.net/" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/2LMNupt.jpg" title="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" /></a></strong>​</p> <p><br /> <strong>CƠ CẤU ĐUA TOP OPEN<br /> ☑ Top 4 Ng&agrave;y Open Game - Nhận Ngay Gcoin<br /> ☑ Top 4 Ng&agrave;y Open Game - Nhận Ngay Gcoin<br /> ☑ Top 7 Ng&agrave;y Open Game - Nhận Ngay Wing 2 Chủng Tộc<br /> ☑ Top 11 Ng&agrave;y Open Game - Nhận Ngay Set Item Chủng Tộc<br /> ☑ Top 11 Ng&agrave;y Ph&uacute; Qu&yacute;<br /> ☑ Top Bang Hội<br /> ☑ Kết Th&uacute;c 11 Ng&agrave;y Đua Top - Diễn Ra Event C&ocirc;ng Th&agrave;nh Chiến<br /> ☑ Chi Tiết Xem Tại:&nbsp;<a href="http://muvn.net/diendan" rel="nofollow" target="_blank">http://MuVn.Net/diendan</a></strong></p> <p><br /> <strong>NO WEBSHOP - NO ITEMS FULL - ITEM MỚI LẠ GI&Aacute; TRỊ CAO - RESET FREE 100% - GHRS HÀNG NGÀY - FULL EVENT IN GAME</strong>​</p> <p><br /> <strong>Hệ thống Antihack:</strong><br /> <img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/U9ekOPt.png" /><br /> Phần mềm Antihack được viết bởi Game Guard v&agrave; được t&iacute;ch hợp vs GS bởi inProtect l&agrave; hệ thống chống hack ti&ecirc;n tiến, hiện đại, thường xuy&ecirc;n được cập nhật để c&oacute; thể hỗ trợ một c&aacute;ch kịp thời nhất, l&agrave; lớp gi&aacute;p bảo vệ kh&aacute; vững chắc trước c&aacute;c phần mềm gian lận, bao gồm chống hack từ Server v&agrave; chống hack cho cả Client.<br /> <br /> <strong>Fix Bug Agi:</strong><br /> <img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/mhGU7B1.png" /><br /> <br /> <strong>Hiển Thị Damage v&agrave; HP Chỉ Số Thực:</strong><br /> <img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/BkJLaKp.png" /><br /> C&aacute;c bạn đ&atilde; ph&aacute;t ch&aacute;n khi mỗi lần muốn biết hero của m&igrave;nh hiện tại c&oacute; bao nhi&ecirc;u m&aacute;u th&igrave; lại phải đi pt mới c&oacute; thể biết được th&igrave; nay với phi&ecirc;n bản ho&agrave;n to&agrave;n mới của Mu Mới Ra điều đ&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n, HP MANA Dame sẽ hiển thị thật m&agrave; c&ograve;n bị giới hạn 65k như trước đ&acirc;y nữa.<br /> <br /> <strong>Hệ thống Danh Hiệu:</strong><br /> <img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" /><br /> Tại&nbsp;<a href="https://gametopviet.com/gioi-thieu-mu-moi-thong-tin-cac-mu-moi-ra.f45.html">Mu Mới Open</a>&nbsp;c&aacute;c bạn sẽ cảm nhận được sự kh&aacute;c biệt thật sự với hệ thống Danh Hiệu đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Với những danh hiệu rất nổi (Kh&ocirc;ng phải l&agrave; danh hiệu bằng Text) sẽ l&agrave;m t&ocirc;n vinh vị thế của c&aacute;c chiến binh trong h&agrave;ng ngh&igrave;n game thủ kh&aacute;c. Để đạt được những danh hiệu n&agrave;y kh&ocirc;ng hề đơn giản ch&uacute;t n&agrave;o nh&eacute; c&aacute;c bạn !<br /> <br /> <strong>Hệ thống WEBSITE phi&ecirc;n bản mới:</strong><br /> Sử dụng phi&ecirc;n bản WEB Quản l&yacute; của&nbsp;<a href="https://4rgames.com/gioi-thieu-mu-moi-mu-private-moi-ra.f98/" rel="nofollow" target="_blank">mu mới ra</a>&nbsp;giao diện mới ho&agrave;n to&agrave;n với nhiều t&iacute;nh năng mới đầy hấp dẫn như: Reset điểm Master, Chuyển khoản tiền tệ Online, Bảng xếp hạng mới đầy đủ hơn,... C&ugrave;ng với rất nhiều sự kiện hấp dẫn được lập tr&igrave;nh sẵn: V&ograve;ng Quay May Mắn, Xổ Số Truyền Thống...<br /> <br /> <strong>C&Ocirc;NG TH&Agrave;NH CHIẾN DIỄN RA H&Agrave;NG TUẦN</strong><br /> - Diễn Ra Nhiều Hoạt Động Event lớn v&agrave; nhỏ:<br /> <img alt="Mu Việt Nam - Server Hoàng Kim Open 11/10/2019, Ko Webshop, Auto Reset, Free 100%" src="https://i.imgur.com/e9dX56V.jpg" /><br /> Hi vọng với những t&iacute;nh năng ho&agrave;n to&agrave;n mới của phi&ecirc;n bản EX 802 n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c chiến binh c&oacute; những trải nghiệm đầy thoải m&aacute;i v&agrave; kh&aacute;c lạ. H&atilde;y tham gia ngay để cảm nhận sự đặc biệt th&uacute; vị về MuVn.Net !<br /> &nbsp;</p> <p><strong>Đẳng Cấp - Chuy&ecirc;n Nghiệp - Ổn Định - Vững Bền</strong></p>Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb