Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 10 2019 - Pk-free Season 6.9


<p>TH&Ocirc;NG TIN INFO&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/mupk?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBke9Y32ruH3Ojbr1eDy8jOaRPQS5waktqRtbG2AzzaEXJfTForw7_iYkLUrrrscdromWmSD9c6wrAjSGHnzz-w33zcdTvgfWuy_UZvV6erZz6EK5Ya8LzPO3PYlEjp5gMMiVH0NUiA6KET_v1EvtSYfZlJKZgKZCZeEIzTt-UOKMBgHQQhGXcQ4Gw7csUC0Xzg4E6_eF80Yriv3JABDnOPL6IVc529fXbpKFfQwQEtrIh3ktcU89yhiVdb6wP0iiQYE-K9_tnP-ftddxvGAC0A8fM3xSnDIz28SwEEMMpHnAikvoEXuoF9Vxys56NHnhNtmwgpsyor-hcBcQQ&amp;__tn__=%2ANKH-R">#MUPK</a>&nbsp;SERVER :</p> <p>➡️Tang chủ: Mupk .info (Bỏ c&aacute;ch)</p> <p>➡️Tải Game:http://mupk. info/<a href="https://www.facebook.com/hashtag/download?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBke9Y32ruH3Ojbr1eDy8jOaRPQS5waktqRtbG2AzzaEXJfTForw7_iYkLUrrrscdromWmSD9c6wrAjSGHnzz-w33zcdTvgfWuy_UZvV6erZz6EK5Ya8LzPO3PYlEjp5gMMiVH0NUiA6KET_v1EvtSYfZlJKZgKZCZeEIzTt-UOKMBgHQQhGXcQ4Gw7csUC0Xzg4E6_eF80Yriv3JABDnOPL6IVc529fXbpKFfQwQEtrIh3ktcU89yhiVdb6wP0iiQYE-K9_tnP-ftddxvGAC0A8fM3xSnDIz28SwEEMMpHnAikvoEXuoF9Vxys56NHnhNtmwgpsyor-hcBcQQ&amp;__tn__=%2ANKH-R">#download</a>&nbsp;(Bỏ C&aacute;ch</p> <p>🔷&nbsp;Free 100%%%% B&aacute;n item + 15 full tại shop ingame</p> <p>🔷&nbsp;Open Beta : 18H 13/10/2019</p> <p>🔷&nbsp;Alpha Test : 18H 10/10/2019</p> <p>🔷&nbsp;Exp 9999x- Drop : 30% - GHRS 50/lần mỡ rs hằng ng&agrave;y v&agrave;o l&uacute;c 8h30</p> <p>⛔️Khi Trian LV sẽ ko nhận được point. Mỗi Khi Reset sẽ nhận point theo m&oacute;c tương đương với số lần reset.</p> <p>⛔️&nbsp;Mỗi RS Nhận 200 Point - Khi Trian Cấp sẽ ko Nhận Point</p> <p>🔷&nbsp;Auto Resets : Tự động Resets In Game</p> <p>🔷&nbsp;OffAttack : Train kh&ocirc;ng cần Online.</p> <p>🔷&nbsp;OffTrade : B&aacute;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng cần online.</p> <p>🔷&nbsp;Antihack : 98%</p> <p>📱&nbsp;Open Beta -Tạo Nh&acirc;n Vật Nhận Ngay 10.000 Point</p> <p>-----------------------------------------</p> <p>⛔️&nbsp;Sự Ki&ecirc;̣n InGame : Nhận Gcoin V&agrave; PCoint. đễ mua ngọc c&aacute;c loại.</p> <p>👉&nbsp;Win Blood Castle Nhận. 5.000 Gcoin</p> <p>👉&nbsp;Win Devil Square Nhận. 5.000 Gcoin</p> <p>👉&nbsp;Win Chaos Castle Nhận. 20.000 Gcoin</p> <p>👉&nbsp;Blood Castle Kill Quai 3000k 5000k Nhận Box Vip</p> <p>👉&nbsp;Win Devil Square Kill Quai 2000- 3000- Nhận Box Vip</p> <p>👉👉Theo D&otilde;i Time Sự Kiện Vui L&ograve;ng F5 InGame👉👉</p> <p>-------------------------------------------</p> <p>⛔️&nbsp;Sự Ki&ecirc;̣n InGame Săn Boss Nhận PCPoint</p> <p>👉&nbsp;Giết Kundun Nhận - 500 Gcoin - 5000 PCoint</p> <p>👉&nbsp;Giết Nightmare Nhận - 5000 Gcoin - 200.000 PCoint</p> <p>👉&nbsp;Giết Selupan Nhận - 2000 Gcoin - 100.000 PCoint</p> <p>👉&nbsp;Giết Medusa Nhận - 2000 Gcoin - 100.000 PCoint</p> <p>-------------------------------------------</p> <p>⛔️&nbsp;Sự Ki&ecirc;̣n InGame : B&aacute;n Ngọc Nhận Gcoin.</p> <p>👉&nbsp;Chaos = 100 Gcoin /1v</p> <p>👉&nbsp;Ngọc T&acirc;m Linh = 100 Gcoin /1v</p> <p>👉&nbsp;Ngọc uoc Nguyện = 100 Gcoin /1v</p> <p>👉Ngọc Sinh Mệnh = 100 Gcoin 1/v</p> <p>👉&nbsp;Ngọc S&aacute;ng Tạo = 100 Gcoin 1/v</p> <p>👉👉&nbsp;Ngọc săn sự kiện Binh Đo&agrave;n Thỏ Ngọc - Sự Kiện M&ugrave;a H&egrave;. Tại Los 0 Đầu Cỗng.<br /> --------------------------------</p> <p>🔥ĐUA TOP RESET 3 NG&Agrave;Y</p> <p>👉Top 1: Nhận Bộ Ring Pen full Thần. SK 4 +15</p> <p>👉Top 2: Nhận Bộ Ring Pen full Thần. SK 3 +11</p> <p>👉Top 3 Nhận Bộ Ring Pen full Thần. SK 3 + 9</p> <p>🔥ĐUA TOP Ph&uacute; Hộ 3 NG&Agrave;Y</p> <p>👉Top 1: Set Item SS14 FULL Thần. SK 5 + 15</p> <p>👉Top 2: Set Item SS14 FULL Thần. SK 4 + 15</p> <p>👉Top 3 Set Item SS14 FULL Thần. SK 3 + 15</p> <p>══════LIKE + SHARE═══════<br /> 🎁🎁&nbsp;Giftcode -VIP&nbsp;🎁🎁&nbsp;Set Item Full EX -SocKet lv3 Vĩnh Viễn.<br /> 🎁Like v&agrave; Share b&agrave;i n&agrave;y với chế độ c&ocirc;ng khai<br /> 🎁CMT v&agrave;o b&agrave;i viết n&agrave;y t&ecirc;n t&agrave;i khoản<br /> 🎁Kh&ocirc;ng like ko share kh&ocirc;ng nhận qu&agrave; mỗi FB nhận 1 code<br /> 🎁H&atilde;y chia sẽ rộng r&atilde;i để game th&ecirc;m đ&ocirc;ng hơn nh&eacute;</p> <p>✔️✔️&nbsp;: EVENT HÀNG TU&Acirc;̀N VÀO THỨ 7 + CHỦ NH&Acirc;̣T CHO AE GIẢI TRÍ KI&Ecirc;́M Đ&Ocirc;̀ ..V..v..</p> <p>♻️AE sẽ c&oacute; trải nghiệm sv ho&agrave;n to&agrave;n mới khi tham gia&nbsp;♻️</p> <p>👉👉Group:<a href="https://www.facebook.com/groups/763022647463670/?fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBke9Y32ruH3Ojbr1eDy8jOaRPQS5waktqRtbG2AzzaEXJfTForw7_iYkLUrrrscdromWmSD9c6wrAjSGHnzz-w33zcdTvgfWuy_UZvV6erZz6EK5Ya8LzPO3PYlEjp5gMMiVH0NUiA6KET_v1EvtSYfZlJKZgKZCZeEIzTt-UOKMBgHQQhGXcQ4Gw7csUC0Xzg4E6_eF80Yriv3JABDnOPL6IVc529fXbpKFfQwQEtrIh3ktcU89yhiVdb6wP0iiQYE-K9_tnP-ftddxvGAC0A8fM3xSnDIz28SwEEMMpHnAikvoEXuoF9Vxys56NHnhNtmwgpsyor-hcBcQQ&amp;__tn__=KH-R">https://www.facebook.com/groups/763022647463670/</a><br /> 👉👉&nbsp;FanPage :<a href="https://www.facebook.com/MU-PK-102441611170889/?__tn__=KH-R&amp;eid=ARD9XX0vvebLO7nnhcCLCuDtOQM-KxjePcwotq4GWkigXav6MrrNyH8-f6lLZm_Gtg8TC6k1NEFjAA_r&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBke9Y32ruH3Ojbr1eDy8jOaRPQS5waktqRtbG2AzzaEXJfTForw7_iYkLUrrrscdromWmSD9c6wrAjSGHnzz-w33zcdTvgfWuy_UZvV6erZz6EK5Ya8LzPO3PYlEjp5gMMiVH0NUiA6KET_v1EvtSYfZlJKZgKZCZeEIzTt-UOKMBgHQQhGXcQ4Gw7csUC0Xzg4E6_eF80Yriv3JABDnOPL6IVc529fXbpKFfQwQEtrIh3ktcU89yhiVdb6wP0iiQYE-K9_tnP-ftddxvGAC0A8fM3xSnDIz28SwEEMMpHnAikvoEXuoF9Vxys56NHnhNtmwgpsyor-hcBcQQ">https://www.facebook.com/MU-PK-102441611170889/?modal=admin_todo_tour</a></p>Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb