Mu mới ra tháng 7 2020 - Muatlans Season 1 - Free 100%. mu chuẩn năm 2003

Mu mới ra, Muatlans , muatlans.top, Mu Online, Mu SS1 mới ra, Mu Test tháng 7 2020, Free 100%. mu chuẩn năm 2003, Season 1

Trang chủ: http://muatlans.top

Phiên bản: Season 1 (Mu SS1) - Máy chủ: Muatlans

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 15/7/2020 (7h) - Open Beta: 15/7/2020 (18h)

15/7/2020

Giới thiệu Mu SS1 mới ra - Muatlans mới ra tháng 7/2020 - muatlans.top

http://muatlans.top
Experience : 100x

Drop : 10%

Version : 0.97d+

Reset : Yes

Max Level : 400

Max Point : 65k

được tạo nguyên bản như muonlie những năm 2003 - 2004. không cá nhân hóa. ai đã từng chơi thì sẽ biết. mu sẽ không hỗ trợ gì cả. các item tự kiếm lấy. ai giỏi thì mạnh. 

Welcome MU-ATLANS v.0.97D

Officially open on 7/15/2020

COMMANDS IN GAME

/post
/addstr
/addagi
/addvit
/addene
/pkclear
/reset
/grandreset
/time
/exit
/marry
/accept
/divorce
/marrystatus
/tracemarry
/getmarry
/buy
/sell
/online
/clearinventory


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger