Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 10 2019 - Mu Hàn Quốc Season 1


<div style="text-align:center"><span style="font-size:13px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif"><span style="background-color:#fafafa"><span style="color:#000000"><strong><strong><span style="color:#800000"><span style="font-family:Tahoma"><span style="font-size:xx-large"><strong>MU&nbsp;H&Agrave;N QUỐC RA MẮT<br /> SERVER ICARUS</strong></span></span></span><br /> <strong><span style="color:#006400"><span style="font-size:xx-large">PHI&Ecirc;N BẢN FULL AUTO</span></span></strong></strong></strong><br /> <br /> <a class="highslide" href="http://diendan.muhanquoc.net/attachment.php?attachmentid=475&amp;stc=1" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://diendan.muhanquoc.net/attachment.php?attachmentid=475&amp;stc=1" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a></span></span></span></span></span></div> <p>&nbsp;</p> <div> <table align="center" cellspacing="0" class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-size:inherit; margin-bottom:16px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#ffffff">Th&ocirc;ng Tin Chi Tiết MU SS2 H&Agrave;N QUỐC</span></span></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#a52a2a">Trang Chủ</span></span></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><a href="http://muhanquoc.net/" style="color:#9e0319; text-decoration:none" target="_blank">http://muhanquoc.net</a></strong></span></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#a52a2a">Diễn Đ&agrave;n</span></span></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><a href="http://diendan.muhanquoc.net/" style="color:#9e0319; text-decoration:none" target="_blank">http://diendan.muhanquoc.net</a></strong></span></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#a52a2a">Facebook</span></span></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><a href="https://www.facebook.com/ServerGameFreeLonNhatVietNam" style="color:#9e0319; text-decoration:none" target="_blank">https://www.facebook.com/ServerGameFreeLonNhatVietNam</a></strong></span></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#a52a2a">Đăng K&yacute;</span></span></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><a href="http://taikhoan.muhanquoc.net/" style="color:#9e0319; text-decoration:none" target="_blank">http://taikhoan.muhanquoc.net</a></strong></span></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><span style="color:#a52a2a">Tải Game</span></span></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><span style="color:#333333"><strong><strong><strong><a href="http://muhanquoc.net/download" style="color:#9e0319; text-decoration:none" target="_blank">http://muhanquoc.net/download</a></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><br /> &nbsp;</p> <div> <table align="center" cellspacing="0" class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-size:inherit; margin-bottom:16px; width:500px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#ffffff">Th&ocirc;ng Tin m&aacute;y chủ mới ANUBIS</span></strong></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#b22222">Kinh Nghiệm [ EXP ]</span></strong></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong>120%</strong></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#b22222">Drop Rate</span></strong></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><strong>5%</strong></strong></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#b22222">Phi&ecirc;n Bản</span></strong></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><strong>Season 2 Nguy&ecirc;n Thủy</strong></strong></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#b22222">M&aacute;y Chủ</span></strong></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong>ICARUS</strong></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#b22222">Website</span></strong></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><strong>Hệ Thống Web Pro Phi&ecirc;n bản Mới</strong></strong></strong></strong></strong></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong><span style="color:#b22222"><strong>Anti Hack</strong></span></strong></strong></strong></strong></td> <td style="border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000"><strong><strong><strong><strong>JAV chống hack 99%</strong></strong></strong></strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><br /> <br /> <strong><strong><strong><strong>=======================<span style="color:#ff0000">ALPHATEST</span>===========================<br /> <span style="color:#0000ff">Alphatest từ 14h00 ng&agrave;y 16/10/2019 đến hết ng&agrave;y 18/10/2019</span><br /> + Khởi tạo nh&acirc;n vật bạn được tặng ngay 65k Point, 999 Triệu Gcoin , 999 triệu Vpoint ...<br /> + Nguy&ecirc;n liệu v&agrave; c&aacute;c loại Box được b&aacute;n tại Shop Zen trong Game...<br /> + Boss Kundun xuất hiện li&ecirc;n tục tai Lorencia v&agrave; Stadium</strong></strong></strong><br /> <strong><strong>=======================<span style="color:#ff0000">OPEN CH&Iacute;NH THỨC</span>==========================</strong></strong><br /> <strong><span style="color:#0000ff">Open ch&iacute;nh thức 14h00 ng&agrave;y 19/10/2019</span><br /> + C&aacute;c t&agrave;i khoản giữ nguy&ecirc;n. Nh&acirc;n vật v&agrave; đồ trong bản test sẽ bị x&oacute;a<br /> + Tạo nh&acirc;n vật c&oacute; ngay 5 lần resset, 5 Triệu Zen<br /> + Giới hạn Reset 5 lần/ 1 ng&agrave;y<br /> + Kh&ocirc;ng c&oacute; Reset ủy th&aacute;c (ủy th&aacute;c sẽ nhận dc Gcoin khuyến m&atilde;i. Gcoin khuyến mại c&oacute; thể Reset Vip)<br /> + Shop Game b&aacute;n đồ +luck +0 (kh&ocirc;ng c&oacute; opt)<br /> + C&aacute;c nguy&ecirc;n liệu như L&ocirc;ng Vũ... sẽ phải tự săn n&ecirc;n rất gi&aacute; trị<br /> + L&ocirc;ng Vũ (Bắt đầu cho rớt tại Icarus khi được th&ocirc;ng b&aacute;o)<br /> + Huy Hiệu Ho&agrave;ng Tộc v&agrave; Linh Hồn Th&uacute; Nu&ocirc;i (Bắt đầu cho rớt tại Kanturu 1 v&agrave; 2 khi được th&ocirc;ng b&aacute;o)<br /> + Boss ch&uacute;a tể Kundun chỉ xuất hiện khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o từ m&aacute;y chủ tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng đồ 380 tr&agrave;n lan<br /> <br /> <br /> <br /> <strong><a class="highslide" href="http://muhanquoc.net/hinhanh/2.jpg" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://muhanquoc.net/hinhanh/2.jpg" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a><br /> <a class="highslide" href="http://muhanquoc.net/hinhanh/3.jpg" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://muhanquoc.net/hinhanh/3.jpg" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a><br /> <a class="highslide" href="http://muhanquoc.net/hinhanh/4.jpg" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://muhanquoc.net/hinhanh/4.jpg" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a><br /> <a class="highslide" href="http://muhanquoc.net/hinhanh/5.jpg" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://muhanquoc.net/hinhanh/5.jpg" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a><br /> <a class="highslide" href="http://muhanquoc.net/hinhanh/6.jpg" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://muhanquoc.net/hinhanh/6.jpg" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a><br /> <a class="highslide" href="http://muhanquoc.net/hinhanh/7.jpg" onclick="return hs.expand(this)" style="color:#9e0319; text-decoration:none; outline:none"><img alt="" src="http://muhanquoc.net/hinhanh/7.jpg" style="border:0px; cursor:url(&quot;http://diendan.muhanquoc.net/highslide/graphics/zoomin.cur&quot;), pointer !important; max-width:600px" /></a></strong></strong></strong></p>Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb