Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 10 2019 - Mu Truyền Kỳ Season 6.9


<div style="text-align:center"><span style="font-size:13px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://i.imgur.com/baZYCYF.gif" style="cursor:default" /><strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">OPENBETA 13h ng&agrave;y 01/09/2019</span></span></strong></span></span></span></div> <p><br /> <br /> <span style="font-size:medium"><span style="font-family:tahoma"><strong><span style="color:#0000ff">◘ Trang chủ:</span>&nbsp;<a href="http://mutruyenky.vn/" target="_blank">http://mutruyenky.vn</a><br /> <span style="color:#0000ff">◘ Tải game :</span>&nbsp;<a href="http://mutruyenky.vn/download.html" target="_blank">http://mutruyenky.vn/download.html</a></strong></span></span><br /> <span style="font-size:13px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:tahoma"><strong><span style="color:#0000ff">◘ Đăng k&yacute;&nbsp;</span>:&nbsp;<a href="http://id.mutruyenky.vn/" target="_blank">http://id.mutruyenky.vn</a><br /> <span style="color:#0000ff">◘ Diễn đ&agrave;n&nbsp;</span>:&nbsp;http://4r.mutruyenky.vn<br /> <span style="color:#0000ff">◘ Kinh nghiệm</span>&nbsp;: 100x<br /> <span style="color:#0000ff">◘ Tỷ lệ rơi đ&ocirc;</span>&nbsp;: 5%<br /> <br /> <span style="color:#0000ff">◘ Phi&ecirc;n bản&nbsp;</span>: Season 7 Final &amp; Custom Item Season 8</strong></span></span></span></span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;T&iacute;nh năng AUTO-RESET : Tự động reset khi đủ cấp độ.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;T&iacute;nh năng KEEP-POINT : Giữ nguy&ecirc;n point đ&atilde; cộng.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;T&iacute;nh năng OFF-ATTACK : Vừa offline vừa luyện cấp độ.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;T&iacute;nh năng OFF-TRADE : Vừa offline vừa b&aacute;n h&agrave;ng.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;T&iacute;nh năng Post Item k&egrave;m h&igrave;nh ảnh.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;T&iacute;nh năng tạo mật khẩu cho party : /setpass</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Hệ thống party đa dạng hơn : tối đa 7 người.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Hệ thống danh hiệu 3 lớp.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Skill Master mới từ Season 9.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Cập nhật Vũ Kh&iacute; Rồng (cấp 2).</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;C&ocirc;ng Th&agrave;nh Chiến diễn ra h&agrave;ng tuần.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Event Chiến Trường MU.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Event Đại Chiến Dungeon 3.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Event Hỗn Chiến Refuge.</span></span><br /> <strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs;</span></span></span></strong><span style="color:#1c1e21"><span style="font-family:Helvetica">&nbsp;Event Li&ecirc;n Đấu To&agrave;n Server.</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size:13px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial"><span style="font-family:Arial"><strong><span style="font-size:small"><span style="color:#008000"><span style="font-size:large">&clubs; T&iacute;nh năng cơ bản MU Truyền Kỳ :&nbsp;</span></span><br /> <br /> <span style="color:#ff0000">1/ Hệ thống Danh Hiệu :&nbsp;</span></span><br /> <br /> <img alt="" src="http://home.mutruyenky.vn/nvxstyle/imgs/danhhieu.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <span style="font-size:small">- MU Truyền Kỳ c&oacute; hệ thống Danh Hiệu 3 lớp cực kỳ đặc sắc. C&aacute;c Danh Hiệu n&agrave;y Member c&oacute; thể t&ugrave;y chỉnh thay đ&ocirc;i theo &yacute; th&iacute;ch. Reset c&agrave;ng cao sẽ nhận được Danh Hiệu c&agrave;ng đẹp v&agrave; mới lạ.<br /> <br /> <br /> <span style="color:#ff0000">2/ Hiển thị chỉ số thực</span></span><br /> <br /> <img alt="" src="http://home.mutruyenky.vn/nvxstyle/imgs/chisothuc.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <strong><span style="font-size:small">- Sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; giới hạn 65k dame, 65k m&aacute;u hay mana nữa. Phi&ecirc;n bản Season 7 của MU Truyền Kỳ sẽ gi&uacute;p bạn hiển thị đ&uacute;ng chỉ số dame thật của bạn. 200k 300k.... H&atilde;y tận hưởng những con số khủng khiếp m&agrave; bạn chưa từng c&oacute;...<br /> <br /> <br /> <span style="color:#ff0000">3/ Hệ thống Post Item</span></span><br /> <br /> <img alt="" src="http://home.mutruyenky.vn/nvxstyle/imgs/postitem.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <span style="font-size:small">- Post Item l&agrave; hệ thống Rao b&aacute;n Item (hiển thị th&ocirc;ng tin Item) tr&ecirc;n k&ecirc;nh Post. Hệ thống n&agrave;y gi&uacute;p người mua dể d&agrave;ng nh&igrave;n thấy th&ocirc;ng tin trang bị, thuận mua vừa b&aacute;n...<br /> <br /> <br /> <span style="color:#ff0000">4/ Hệ thống Socket mới.</span></span><br /> <br /> <img alt="" src="http://home.mutruyenky.vn/nvxstyle/imgs/setsocket.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <span style="font-size:small">- Phi&ecirc;n bản Season 7 của MU Truyền Kỳ cho ra mắt nhiều loại Item Socket mới. V&agrave; đặc biệt l&agrave; Set Huyết Long của RF. Bộ trang bị cực kỳ đẹp. H&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; những trang bị Socket của những Class kh&aacute;c v&ocirc; c&ugrave;ng mới mẽ v&agrave; hấp dẫn...<br /> <br /> <br /> <span style="color:#ff0000">5/ Hệ thống Offtrade</span></span><br /> <br /> <img alt="" src="http://home.mutruyenky.vn/nvxstyle/imgs/offtrade.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <span style="font-size:small">- Tại MU Truyền Kỳ, Hệ thống Offtrade c&oacute; thể gi&uacute;p bạn vừa b&agrave;y b&aacute;n h&agrave;ng, vừa offline ủy th&aacute;c... Chức năng được rất nhiều Member sử dụng tr&ecirc;n Server Mu Truyền Kỳ.</span><br /> <br /> <strong><strong><span style="font-size:small"><span style="color:#ff0000">6/ Fix Bug Agi&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></strong><br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/YNO3IrJ.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <strong><strong><span style="font-size:small">- Fix Lag Agi tại c&aacute;c phi&ecirc;n bản Season 6. Cải thiện về Agi cũng như Antihack về AGI...<br /> <br /> <span style="color:#ff0000">7/ Hệ thống Reconnect</span></span></strong></strong><br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/kQEqKt5.jpg" style="cursor:default" /><br /> <br /> <strong><span style="font-size:small">- Tự động kết nối lại khi đang c&agrave;y game Mu Truyền Kỳ, gi&uacute;p bạn y&ecirc;n t&acirc;m hơn khi treo m&aacute;y l&agrave;m việc, hoặc thư gi&atilde;n...<br /> <br /> <span style="color:#ff0000">8/ Hệ thống Giao Diện ho&agrave;n to&agrave;n mới.</span></span></strong><br /> <br /> <img alt="" src="http://i.imgur.com/d7r58mb.png" style="cursor:default" /><br /> <br /> <strong><strong><span style="font-size:small"><span style="color:#ff0000">10/ Hệ thống Chiến Trường Tống Kim</span></span></strong></strong><br /> <br /> <span style="font-family:Verdana">[video=youtube;DD1edkaqb3E]https://www.youtube.com/watch?v=DD1edkaqb3E[/video]</span><br /> <br /> <strong><span style="font-size:small">- Hệ thống chiến trường lần đầu ti&ecirc;n tại MU Truyền Kỳ. C&aacute;c bạn sẽ được thỏa sức PK trong t&iacute;nh năng mới n&agrave;y.</span></strong></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:13px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial"><span style="font-family:Arial"><strong><strong><span style="font-size:small"><span style="color:#0000ff">◘ Trang chủ:</span>&nbsp;<a href="http://mutruyenky.vn/" target="_blank">http://mutruyenky.vn</a><br /> <span style="color:#0000ff">◘ Tải game :</span>&nbsp;</span></strong></strong></span></span></span></span><span style="font-size:13px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">http://mutruyenky.vn/download.html</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:13px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial"><span style="font-family:Arial"><strong><strong><span style="font-size:small"><span style="color:#0000ff">◘ Đăng k&yacute;&nbsp;</span>:&nbsp;<a href="http://id.mutruyenky.vn/" target="_blank">http://id.mutruyenky.vn</a><br /> <span style="color:#0000ff">◘ Phi&ecirc;n bản&nbsp;</span>: Season 7 Final &amp; Custom Item Season 8</span></strong></strong></span></span></span></span><br /> <br /> &nbsp;</p>Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb