Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 10 2019 - Mu Tứ Linh Season 6.9


<p><strong>Hỗ trợ trực tuyến: xem th&ocirc;ng b&aacute;o ingame</strong><br /> <strong>Phi&ecirc;n Bản Game : Season 6.9 Custom.</strong><br /> <strong>Drop item : 10%.</strong><br /> EXP : 150x</p> <p><strong>Anti ****: Prireum version Professioner.</strong><br /> Cấu h&igrave;nh m&aacute;y chủ : CPU Intel&reg; Xeon&reg; Ivy Bridge-EP 6-Core Processor E5-2620, 2.0GHz, 15MB, LGA2011. RAM: 32GB ECC DDR3 . Băng th&ocirc;ng trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy &ndash; M&atilde; h&oacute;a m&aacute;y chủ</p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Th&ocirc;ng tin Season 6 Part 9 Premium</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><u>T&iacute;nh năng mới:</u></strong></p> <p><strong>Hệ thống tu ch&acirc;n:</strong></p> <p><a href="http://sv1.upsieutoc.com/2017/09/07/Screen08_24-11-59-0000.jpg"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_1" src="http://sv1.upsieutoc.com/2017/09/07/Screen08_24-11-59-0000.jpg" /></a></p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Th&ocirc;ng tin Season 6 Part 9 Premium</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>1.Hệ thống Antihack:</strong></p> <p><strong><em><a href="https://i.imgur.com/Rkt7X71.jpg"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_2" src="https://i.imgur.com/Rkt7X71.jpg" /></a></em></strong></p> <p><strong>Phần mềm Antihack được viết bởi ICM v&agrave; được t&iacute;ch hợp vs GS bởi Tomatoes&nbsp;l&agrave; hệ thống chống **** ti&ecirc;n tiến, hiện đại, thường xuy&ecirc;n được cập nhật để c&oacute; thể hỗ trợ một c&aacute;ch kịp thời nhất, l&agrave; lớp gi&aacute;p bảo vệ kh&aacute; vững chắc trước c&aacute;c phần mềm gian lận, bao gồm chống **** từ Server v&agrave; chống **** cho cả Client.</strong></p> <p><strong>2. Hệ thống 10 S&eacute;t Item EX702 mới bao gồm s&eacute;t HUYẾT LONG RF:</strong></p> <p><em><a href="https://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_4" src="https://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg" /></a></em></p> <p><strong>2. Hệ thống Reconnect:</strong><br /> <em><a href="https://i.imgur.com/2iQoHKm.png"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_3" src="https://i.imgur.com/2iQoHKm.png" /></a></em></p> <p><strong>C&aacute;c bạn sẽ kh&ocirc;ng phải lo &ldquo;Ngắt kết nối đến m&aacute;y chủ&rdquo; nữa tại phi&ecirc;n bản mới nhất 6.9 SCFMT Custom. Reconnect System l&agrave; 1 t&iacute;nh năng ho&agrave;n to&agrave;n mới được ph&aacute;t triển ri&ecirc;ng cho&nbsp;</strong><u>MU Tứ Linh</u><strong>nhằm phục vụ những game thủ c&oacute; đường truyền kh&ocirc;ng ổn định. Hệ thống sẽ tự động kết nối lại m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải đăng nhập nếu đường truyền của bạn gặp sự cố hoặc khi m&aacute;y chủ gặp sự cố.</strong></p> <p>3. Fix Bug Agi:<br /> <a href="https://i.imgur.com/mhGU7B1.png"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_8" src="https://i.imgur.com/mhGU7B1.png" /></a></p> <p>4. Hiển Thị Damage v&agrave; HP Chỉ Số Thực:<br /> <em><a href="https://i.imgur.com/BkJLaKp.png"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_6" src="https://i.imgur.com/BkJLaKp.png" /></a></em></p> <p><strong>C&aacute;c bạn đ&atilde; ph&aacute;t ch&aacute;n khi mỗi lần muốn biết hero của m&igrave;nh hiện tại c&oacute; bao nhi&ecirc;u m&aacute;u th&igrave; lại phải đi pt mới c&oacute; thể biết được th&igrave; nay với phi&ecirc;n bản ho&agrave;n to&agrave;n mới của&nbsp;MU THI</strong></p> <p>&Ecirc;N</p> <p><strong>LONG</strong></p> <p><strong>điều đ&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n, HP MANA Dame sẽ hiển thị thật m&agrave; c&ograve;n bị giới hạn 65k như trước đ&acirc;y nữa.</strong></p> <p>5. Hệ thống Danh Hiệu:</p> <p><a href="https://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_5" src="https://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" /></a></p> <p>Tại m&aacute;y chủ CHU TƯỚC c&aacute;c bạn sẽ cảm nhận được sự kh&aacute;c biệt thật sự với hệ thống Danh Hiệu đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Với những danh hiệu rất nổi (Kh&ocirc;ng phải l&agrave; danh hiệu bằng Text) sẽ l&agrave;m t&ocirc;n vinh vị thế của c&aacute;c chiến binh trong h&agrave;ng ngh&igrave;n game thủ kh&aacute;c.Để đạt được những danh hiệu n&agrave;y kh&ocirc;ng hề đơn giản ch&uacute;t n&agrave;o nh&eacute; c&aacute;c bạn !</p> <p>6. Hệ thống Post Item:<br /> <a href="https://i.imgur.com/vFTUHM1.png"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_7" src="https://i.imgur.com/vFTUHM1.png" /></a></p> <p>Chức năng Post Mua B&aacute;n Item Bằng H&igrave;nh Ảnh của&nbsp;MU GATEcho ph&eacute;p game thủ c&oacute; thể đưa th&ocirc;ng tin m&oacute;n đồ cần b&aacute;n của m&igrave;nh l&ecirc;n k&ecirc;nh Post của Server. Gi&uacute;p c&aacute;c game thủ muốn mua thuận tiện hơn trong việc x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin m&oacute;n đồ m&agrave; m&igrave;nh cần mua hay tham khảo những m&oacute;n đồ được rao b&aacute;n tr&ecirc;n k&ecirc;nh Post của Server.</p> <p>7. Hệ thống WINMODE:</p> <p><a href="https://i.imgur.com/M4RoyUy.png"><img alt="" id="hs_imageresizer_container_9" src="https://i.imgur.com/M4RoyUy.png" /></a><br /> C&aacute;c bạn ấn ph&iacute;m &rdquo; End &rdquo; để bắt đầu tự động cắm chuột phải. Ấn ph&iacute;m &rdquo; End &rdquo; 1 lần nữa l&agrave; tắt tự động cắm chuột.&nbsp;Ấn ph&iacute;m &rdquo; F8 &rdquo; để ẩn game. Ấn v&agrave;o biểu tượng Winmode để cửa sổ game hiện l&ecirc;n.</p> <p><strong>C&aacute;c bạn ấn Auto tự cắm chuột bằng ph&iacute;m End xong l&agrave; c&oacute; thể v&ocirc; tư ấn F8 để ẩn game, c&oacute; thể ra ngo&agrave;i thoải m&aacute;i nếu bị mất kết nối hệ thống của Mu sẽ tự động kết nối lại v&agrave; tự động đ&aacute;nh qu&aacute;i = Ph&iacute;m End.</strong></p>Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb