Mu mới ra tháng 11 2023 - Oldsmu S6e3 No Reset Season 6.3 - No cash shop | no web shop

Mu mới ra, Oldsmu S6e3 No Reset, oldsmu.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 11 2023, No cash shop | no web shop, Season 6.3

Trang chủ: https://oldsmu.com

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Easy X50

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 18/11/2023 (19h) - Open Beta: 18/11/2023 (19h)

6/11/2023

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Oldsmu S6e3 No Reset mới ra tháng 11/2023 - oldsmu.com

1231231

GENERAL INFORMATION: 

 • Server Version:  Season 6 Non Reset
 • Normal Exp:  9999x
 • Master Experience:  1x
 • Drop: 30%
 • No: Cash Shop, Web Shop
 • Max 5 clients
 • Max Wing 3
 • Max Master lvl: 200 
 • Max lvl: 400
 • Max Execellent Option: 2
 • All Class create lvl 1
 • Points Per Level: 5/6/7
 • Guild Create lvl 150
 • Mu Helper lvl : 1
 • Map NON-PK: Elbeland, Losttower, Kanturu. Maps PK are the remaining maps.
 • Off Trade: only Lorencia
 • Off Level: No
 • Shadow Phantom Soldier lvl: 220
 • Elf Buff Trade: price 200k zen  - duration 5 hours
 • Party Gap lvl : 130
 • Vip system : +10% Exp and 5% Chao Machines

Những người xem Oldsmu S6e3 No Reset Season 6.3 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger