Nội dung chính Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Những Thay Đổi Về Giao Diện Ở Phiên Bản Ex700 Trong Mu Online 
  2. Cửa Sổ Pentagram Ở Phiên Bản Ex700 Trong Mu Online

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết giao diện Ex700 trong game Mu Online: những thay đổi về giao diện trong phiên bản Ex700, cửa sổ Pentagram mới trong Ex700 Mu Online

7/7/2020

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

1. Hiển thị tên nhân vật
- Tên nhân vật được hiển thị theo giao diện mới.
- Bạn có thể bật hoặc tắt tên nhân vật của mình và đối phương.
a. All character name display On : Hiển thị tên tất cả nhân vật.
b. All character name display Off : Tắt hiển thị tên tất cả nhân vật. Chỉ hiện thị tên nhân vật khi rê chuột vào.
No Tên Miêu tả
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Tên của nhân vật Nơi hiển thị tên nhân vật.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Tên của Bang Hội (Tên của Liên Minh) Nơi hiển thị tên của Bang Hội.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Gens Nơi hiển thị Gens.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thuộc tính Khi nhân vật trang bị Pentagram, thuộc tính của vật phẩm sẽ được hiển trị như trên.
* Thuộc tính vẫn hiển thị khi bạn đã tắt chế độ tên nhân vật.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Chế độ tắt "Always display characters’name” Khi bạn tắt ché độ "Always display characters’ name”, chỉ có thuộc tính nhân vật hiển thị.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thanh HP của nhân vật Thanh Hp sẽ được hiển thị khi bạn đang liên minh với người chơi khác.
2. Thay đổi về (Khung đối thoại / Kênh hội thoại / Hiển thị cửa hàng cá nhân)
- Khung đối thoại của nhân vật đã được thay đổi giao diện..
- Chức năng tag người dùng vào khung chat.
- Khung hôi thoại hiển thị tên người chat.
- Thay đổi hiển thị cửa hàng vật phẩm.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info
No Tên Miêu tả
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Tên của nhân vật (Khung đối thoại) Hiển thị tên của nhân vật.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Khung đối thoại Khung chat có 4 mode chat: [guild], [gens], [whisper], [party]
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Cửa hàng cá nhân Hiển thị cửa hàng cá nhân thay đổi.
3. Thông tin quái vật
- Bảng hiển thị thông tin quái vật có sự thay đổi.
- Hiển thị tên, HP, và thuộc tính của quái vật.
- Bạn có thể thay đổi thông tin hiển thị của quái vật.
a. Monster information display On : Hiển thị tất cả thông tin liên quan đến quái vật trên màn hình.
b. Monster information display Off : Tắt hiển thị thông tin liên quan đến quái vật trên màn hình. Chỉ hiển thị thông tin quái vật khi rê chuột vào.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info
No Tên Miêu tả
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Lựa chọn cửa sổ Bạn có thể thay đổi thông tin hiển thị của quái vật.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Quái vật bình thường (không thuộc tính) Hiện thị thông tin quái vật trừ các thuộc tính
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Quái vật thuộc tính Hiện thì đầy đủ thông tin quái vật và thuộc tính của chúng.
Bảng thuộc tính được đính kèm vào thông tin Pentagram.
- Bảng thuộc tính được chèn thêm vào cửa sổ thông tin Pentagram.
- Hiển thị thuộc tính mạnh nhất và thấp nhất hiện tại của nhân vật dựa trên thuộc tính hiện tại của nhân vật.
- Tình trang “ Không thuộc tính” sẽ được hiển thị khi nhân vật không trang bị Pentagram
- Tất cả thuộc tính sẽ được hiển thị tối đa khi bạn ở trạng thái 'không thuộc tính'.
- Bạn có thể kiểm tra bằng cách click vào cửa sổ Pentagram.
- Kiểm tra chỉ số thông qua trang bị Errtel với trang bị Pentagram.
* Khả năng tấn công và phòng thủ có thể khác nhau tuỳ vào thông số nhân vật.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info
No Tên Miêu tả
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thuộc tính yếu nhất Thuộc tính này yếu hơn thuộc tính của nhân vật đang sở hữu.
Tăng 20% tấn công và phòng thủ.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thuộc tính yếu hơn Thuộc tính này yếu hơn thuộc tính của nhân vật đang sở hữu.
Tăng 10% tấn công và phòng thủ.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thuộc tính của nhân vật Hiển thị thông tin thuôc tính mà nhân vật sở hữu.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thuộc tính mạnh hơn Thuộc tính này mạnh hơn thuộc tính của nhân vật đang sở hữu.
Giảm 10% tấn công và phòng thủ.
Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info Thuộc tính mạnh nhất Thuộc tính này mạnh hơn thuộc tính của nhân vật đang sở hữu
Giảm 20% tấn công và phòng thủ 
Những thuộc tính yếu hơn thuộc tính của nhân vật Thuộc tính của nhân vật Những thuộc tính mạnh hơn thuộc tính của nhân vật
Thuộc tính yếu nhất Thuộc tính yếu hơn Thuộc tính mạnh hơn Thuộc tính mạnh nhất

Darkness

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Wind

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Fire

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Earth

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Water

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Fire

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Darkness

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Water

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Wind

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Earth

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Earth

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Water

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Wind

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Fire

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Darkness

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Water

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Fire

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Earth

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Darkness

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Wind

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Wind

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Earth

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Darkness

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Water

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info

Fire

Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn giao diện mới Ex700 trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger